Ako sa vyhnúť problémom pri podnikaní v prenajatých priestoroch
05. 12. 2023

Ako sa vyhnúť problémom pri podnikaní v prenajatých priestoroch

Podnikanie v prenajatých priestoroch môže prinášať množstvo výziev. Prečítajte si môj článok, kde vám poradím, ako sa vyhnúť najčastejším problémom a ako správne uzatvoriť nájomnú zmluvu.

Základné informácie o nájme nebytových priestorov

Nájom a podnájom nebytových priestorov sa vzťahuje na miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú určené na iné účely ako je bývanie. Môže ísť napríklad o garáže, dielne alebo kancelárske priestory. Je dôležité poznať pravidlá, ktoré sa vás týkajú, aby ste sa vyhli možným problémom.

Dôležité aspekty nájomnej zmluvy

Pri uzatváraní nájomnej zmluvy je dôležité dbať na to, aby bola písomne dojednaná s vymedzením záväzkov oboch zmluvných strán. Nájomná zmluva by mala obsahovať aj predmet nájmu, výšku a splatnosť nájomného, dĺžku trvania nájmu a účel nájmu, ktorý musí byť v súlade s účelom stavebného určenia nebytových priestorov.

Ako sa vyhnúť problémom

Aby ste sa vyhli problémom, je dôležité skontrolovať najmä účel nájmu a spôsob platenia nájomného, ktoré by mali byť explicitne vyjadrené v zmluve o nájme. Bez tohto nemusí byť zmluva o nájme platná.

Prenajímateľ musí taktiež nájomcovi odovzdať nebytové priestory v takom stave, aby boli vhodné na užívanie podľa dohodnutých podmienok, pričom priestory je povinný udržiavať na vlastné náklady. Náklady spojené s obvyklým užívaním by mal naopak platiť nájomca. Nájomca by mal pri rozsahu opráv nad rámec svojich povinností kontaktovať prenajímateľa so žiadosťou o nápravu do stavu vhodného na užívanie. Pokiaľ tak ale neurobí, zodpovedá nájomca za škodu, ktorá vznikla a je potrebné, aby ju napravil a priestor uviedol do pôvodného stavu. Veľakrát sa stáva, že toto nie je v nájomnej zmluve dojednané a následne dochádza k sporom. Preto je dobré si tieto podmienky dohodnúť a zahrnúť do nájomnej zmluvy.

Výpoveď z nájmu

Výpoveď z nájmu by mala obsahovať náležitosti ako napríklad konkrétne dôvody výpovede, hlavne ak sa jedná o zmluvu na dobu neurčitú. Pokiaľ tieto dôvody uvedené nie sú, nájomca môže zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu.

Záver

Podnikanie v prenajatých priestoroch môže byť výzvou, ale s riadnym porozumením práv a povinností môžete predísť mnohým problémom.

Jana Vikrutová
Autor: Jana Vikrutová

Volám sa Jana Vikrutová a som realitná maklérka v spoločnosti BRICK reality. Mojou obrovskou pridanou hodnotou pre mojich klientov je predaj ich nehnuteľností za najvyššiu možnú cenu v aktuálnom čase a za aktuálnych podmienok na realitnom trhu.

Pripravujem profesionálnu prezentáciu nehnuteľností (kvalitné fotografie, pôdorysy, videoobhliadky, 3D scan, virtuálny staging), riešim správne nastavenie predajnej ceny, aktívne riadim predaj a v prípade viacerých záujemcov o kúpu nehnuteľnosti robím elektronické licitácie.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie