Môže si cudzinec kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku?
03. 03. 2022

Môže si cudzinec kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku?

Na Slovensku žije množstvo cudzincov, ktorí sem neustále prichádzajú. S tým je spojená aj otázka bývania. Pokiaľ sú u nás len dočasne, využívajú prevažne bývanie v prenájmoch. Čo však v prípade, ak na Slovensku zostanú a chcú bývať vo vlastnom? Je možné, aby cudzinci, ktorí nemajú slovenské občianstvo, nadobudli vlastníctvo nehnuteľnosti?

Kto je považovaný za cudzinca

Základný rámec pre nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam cudzincami nachádzame v Devízovom zákone, ktorý však nepoužíva pojem cudzinec, ale cudzozemec. Cudzozemcom je fyzická osoba, ako aj právnická osoba, ktorá nie je tuzemcom, a teda nemá trvalý pobyt, resp. sídlo na území Slovenskej republiky. Podľa Devízového zákona môže cudzozemec nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku okrem nehnuteľností, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi, ktoré v súčasnosti zakotvujú určité obmedzenia pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy.

Nadobudnutie poľnohospodárskeho pozemku cudzincom

Nadobudnutie vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom upravuje osobitný zákon, ktorým je  zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku“). Tento zákon zakazuje nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov do vlastníctva niektorých štátov alebo ich občanov. Výnimku predstavuje nadobudnutie vlastníckeho práva dedením poľnohospodárskeho pozemku a aj nadobúdanie vlastníctva členskými štátmi Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarskom a štátmi, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Čo sa považuje za poľnohospodárske pozemky

Poľnohospodárskymi pozemkami sú vo všeobecnosti orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Vyššie popísané obmedzenia pri nadobúdaní pozemkov sa nevzťahujú na záhrady a pozemky v zastavanom území obce. Z pozemkov mimo zastavaného územia obce sa nevzťahujú na pozemky určené na iné ako poľnohospodárske využitie alebo u ktorých je možnosť poľnohospodárskeho využitia obmedzená, pozemky s menšou výmerou ako 2 000 m2 a pozemky priľahlé k stavbe, s ktorou tvoria funkčný celok.

Cudzinec a katastrálne konanie

Cudzinec sa teda na Slovensku môže stať vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá nie je obmedzená osobitnými predpismi. V prvom rade však musí požiadať o vklad do katastra nehnuteľností tak, ako aj občania SR, a splniť niekoľko podmienok. Netreba opomenúť ani náležitosti návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu určenom v Katastrálnom zákone. U fyzickej osoby je to štandardne meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, adresa na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, a údaj o štátnej príslušnosti.

U cudzincov, ktorí nemajú pridelené rodné číslo, je potrebné namiesto rodného čísla uviesť iný identifikátor, v praxi to môže byť napr. číslo sociálneho poistenia, číslo pasu, prípadne iného dokladu.

Z rozsahu identifikačných údajov teda tiež vyplýva, že pokiaľ majú účastníci katastrálneho konania trvalý pobyt v zahraničí (alebo sa tam zdržiavajú), je potrebné, aby návrh obsahoval aj adresu na doručovanie, ktorá musí byť na území Slovenskej republiky.

 

Ak máte nejaké otázky, neváhajte mi ich napísať do mailu na jana.vikrutova@brickreality.sk alebo zavolať na 0911 427 588.

Jana Vikrutová
Autor: Jana Vikrutová

Som realitná maklérka špecializujúca sa na predaj nehnuteľností v Senci a okolí pod hlavičkou realitnej kancelárie BRICK reality. Moja práca ma nesmierne baví a robím ju na špičkovej úrovni.

Pripravujem profesionálnu prezentáciu nehnuteľností (fotostaging, homestaging), pútavé fotografie, pôdorysy, točím videoprehliadky, pracujem na sociálnych sieťach...

A to všetko s jasným cieľom - predať vašu nehnuteľnosť za najvyššiu možnú cenu.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie